Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Ponad milion złotych na osuwiska

Powiat Bocheński otrzymał kolejną promesę na zadania drogowe, tym razem pozyskana kwota wynosi 1 150 000 zł. Środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną wykorzystane na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Rajbrocie. Dzisiaj promesę odebrał wicestarosta Józef Mroczek z rąk wojewody Józefa Pilcha.

W przypadku osuwiska wraz z odbudową drogi w Trzcianie drogowcy wykonają konstrukcję oporową, zamontują pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstanie dren francuski, rów jak również wymienią grunt w korpusie drogi oraz na skarpie z wykonaniem opaski w postaci narzutu z głazów.

Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa wraz z chodnikiem. Przebudowane zostaną zjazdy i drogi dojazdowe jak również powstaną nowe studzienki a istniejące zostaną przebudowane.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a potrwają do końca października.

Dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w miejscowości Rajbrot polegać będzie na określeniu szczegółowego zakres zadania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta będzie obejmować  stabilizację osuwiska, stabilizację i naprawę uszkodzonego odcinka drogi wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w rejonie i na obszarze osuwiska.

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – promesy ogółem na kwotę 8 468 000,00 zł, w tym:

- 2 876 000,00 zł dla gmin; 
- 4 302 000,00 zł dla powiatów; 
- 1 290 000,00 zł dla samorządu województwa. 

Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 gmin, 3 powiaty oraz samorząd województwa. Łącznie zostaną zrealizowane 23 zadania, w tym: 
- gminy: 16 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących), 
- powiaty: 6 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących), 
- samorząd województwa: 1 zadanie (wykonanie właściwych prac stabilizujących osuwisko w miejscowości Bednarka wraz z odbudową drogi wojewódzkiej).

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy