Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Powiat 3,2 miliona dla powiatu bocheńskiego

Jest już wstępna lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powiat Bocheński znalazł się na trzecim miejscu otrzymując 34 pkt. (tyle samo co powiat tarnowski znajdujący się na drugim miejscu) i siódmym. Na dwa projekty powiat otrzyma łącznie prawie 3,2 miliona złotych

 

Wojewódzka Komisja ds. oceny wniosków powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru na 2017 r. Na podstawie wyników oceny merytorycznej, ustaliła wstępną listę rankingową obejmującą wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej. Ostateczne listy zatwierdzi minister właściwy do spraw transportu do 30 listopada.

Chodzi o dwa projekty złożone przez powiat bocheński.

Pierwszy to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) w km 8+445-9+078 w msc. Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa-Brzeźnica w km 1+801-2+452 w msc. Łazy”. Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł. z czego ponad 1,9 mln to dofinansowanie zaś pozostała kwota to wkład powiatu bocheńskiego - ponad 1,1 mln i wkład samorządów: Gminy Bochnia - 294 tys zł. i Gminy Rzezawa ponad 500 tys zł.

W ramach inwestycji drogowcy przebudują drogę powiatową w Brzeźnicy oraz Łazach. Powstaną nowe chodniki, rozbudują skrzyżowanie oraz przebudują nawierzchnię.  Termin realizacji zadania: 01.03.2017 - 30.11.2017.

W przypadku drugiego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada w km 4+860-5+777 w msc. Pogwizdów i Zawada” całkowita wartość to prawie 2,5 miliona zł., kwota dofinansowania to ponad 1,2 mln zł., natomiast wkład powiatu bocheńskiego wyniesie ponad 700 tys. zł a gminy Bochnia ponad 500 tys zł.

Dzięki pozyskanym środkom przebudowie ulegnie droga powiatowa w Pogwizdowie i Zawadzie. Powstaną nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, przebudują zjazdy, skrzyżowania oraz sieć teletechniczną i energetyczną.  Termin realizacji zadania: 01.03.2017 - 30.11.2017. 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy