Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego 

 

I.          Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

z siedzibą w Nowym Wiśniczu

ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14/612-82-06, fax. 14/610 – 84-81, email ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

II.            Przedmiot zamówienia

Pomiar natężenia ruchu na 10 wyznaczonych punktach pomiarowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego stanowią odrębne części przedmiotu zamówienia.

Punkty pomiarowe obejmują  miejscowości:

Olchawa, Królówka, Trzciana,  Zbydniów, Tarnawa, Łapanów, Cerekiew, Krzeczów, Borek, Bogucice.

Wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek i czwartek) jednego tygodnia. W każdym z dni pomiarowych, pomiary będą prowadzone przez:
16 godzin, w godzinach 6.00 – 22.00, w przekroju drogi (pomiar w obu kierunkach, bez podziału na kierunki),z podziałem na kategorie pojazdów.

Wykonawcy zamówienia w czasie wykonywania pomiaru muszą być zabezpieczeni we własnym zakresie przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych ( np. własny samochód).

III. Termin wykonania zamówienia : ustala się do dnia 15.11.2016 i  17.11.2016 lub 22.11.2016 i 24.11.2016.

IV. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób jej przygotowania

1)     ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu  ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

2)    ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie

3)    cena podana w ofercie ma być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie – oraz zawierać opis: oferta cenowa na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

4)    cenę oferty należy każdorazowo odrębnie przedstawić dla poszczególnych części zamówienia przedstawionych w rozdziale II pkt. 1 -10 – na które oferta jest składana

5)    w cenę oferty należy wliczyć wartość wykonania zamówienia wraz z wszelkimi kosztami, które oferent przewiduje w związku z wykonaniem zamówienia
(np. koszty dojazdu, podatek od towarów i usług/czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne)

V. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA – 100%

VI. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

VII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejszych ofert częściowych) Zamawiający zawiadomi telefonicznie (dane kontaktowe oferent ujawnia w złożonej ofercie cenowej) wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa zawierać będzie wszelkie postanowienia oferty cenowej oraz przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.  

VIII. Zaproszenie do składania przedmiotowej oferty (ofert częściowych) nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

>>>FORMULARZ OFERTY<<<

 

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy