Unia Europejska

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice na odcinku Bochnia – Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice) 1

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice na odcinku Bochnia – Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

 


Beneficjent: Powiat Bocheński
Projekt jest realizowany przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Planowany okres realizacji projektu: 18.01.2019 roku – 01.06. 2021 roku
Całkowita wartość projektu: 15 495 798,80  zł
Wartość dofinansowania:  8 008 233,18 zł

 

Celem projektu jest  poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oraz powiązań subregionalnych, a także polepszenie dostępu do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dróg powiatowych, skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami położonymi na trasie rozbudowanej drogi powiatowej.


Charakterystyka projektu:

 

⦁    Rozbudowa  odcinka drogi powiatowej między miejscowościami Gawłów a Bogucice o długości  3,344 m km (5+976 + 9+320 ) ciągów  pieszo- rowerowych  i chodników.
⦁    Poszerzenie jezdni do 6m  wzmocnienie podbudowy drogi  oraz poszerzenie poboczy do 1m
⦁    Korektę nienormatywnych łuków
⦁    Budowę  ciągu pieszo-rowerowego o szerokości od 2 do 2,5 m
⦁    Przebudowę przepustów
⦁    Budowę zatok autobusowych
⦁    Rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi
⦁    Budowę , rozbudowę  lub przebudowę  zjazdów na działki przyległe do drogi
⦁    Rozbudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii
⦁    Przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.
⦁    Zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego
⦁    zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi.
⦁    Usuniecie drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywanym odcinkiem drogi.

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.