Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

UCHWAŁA NR 60/2011
ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI
z dnia 26 maja 2011 r.              

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
z/s w Nowym Wiśniczu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), oraz § 68 ust. 2 pkt. 4 i ust. 4 Statutu Powiatu
Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r., nr 682, poz. 4739), Zarząd Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym
Wiśniczu w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 693/2010 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Bochni:
Jacek Pająk
Tomasz Całka
Wiesław Cholewa
Robert Roj
Aleksander Dziadowiec

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni określa organizację
wewnętrzną i zasady działania Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni zwanego dalej PZD.
§ 2. PZD w Bochni działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115z późn.
zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,poz. 908
z późn. zm.),
5) Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni,
6) Niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. PZD jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, powołaną przez Radę Powiatu w Bochni.
2. Przedmiotem działania PZD w Bochni jest zarządzanie drogami powiatowymi, zgodnie
z przepisami Ustawy o drogach publicznych.
3. Siedziba PZD znajduje się w Nowym Wiśniczu przy ul. Limanowskiej 11.
4. Terenem działania PZD jest teren Powiatu Bocheńskiego.
5. Bezpośredni nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu w Bochni.

Rozdział 2.

Przedmiot i zakres działania
§ 4. Przedmiotem działania PZD jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania,
ochrony dróg i obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami - stosownie do treści art. 20 pkt.
4 ustawy o drogach publicznych,,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów inżynierskich, gromadzenie danych
o zarządzanej sieci drogowej oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
10) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie
drogowym,
17) gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami w pasie drogowym pozostającymi
w nieodpłatnym trwałym zarządzie PZD.

Rozdział 3.

Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
§ 5. 1. Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który
jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor PZD wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego
Księgowego, których zatrudnia samodzielnie.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora.
§ 6. Obowiązki Dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz
inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy PZD.
§ 7. W strukturze PZD w Bochni znajdują się:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) Główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym,
5) Stanowisko ds. kontoli wewnętrznej,
6) Stanowisko ds. obsługi prawnej,
7) Stanowisko ds. administracyjnych,
8) Stanowisko ds. kadr, płac, bhp i archiwum oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych,
9) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
10) Stanowisko ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych,
11) Stanowisko ds. ewidencji dróg i obiektów inżynieryjskich,
12) Stanowisko ds. budowy i remontów dróg oraz obiektów inżynieryjskich,
13) Stanowisko ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
14) Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich z podległymi grupami
patrolowo – roboczymi,
§ 8. 1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora
2) Główny Księgowy
3) Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym,
4) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,
5) Stanowisko ds. obsługi prawnej
6) Stanowisko ds. administracyjnych,
7) Stanowisko ds. kadr, płac, bhp i archiwum oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych
8) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
2. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. budowy i remontów dróg oraz obiektów inżynierskich,
2) Stanowisko ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
3) Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich z podległymi grupami
patrolowo - roboczymi,
3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych.
4. Głównemu specjaliście ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym podlega
bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
§ 9. 1. Dyrektor podejmuje ostateczne decyzje, rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach z zakresu
działania PZD.
2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę i Głównego Księgowego oraz innych pracowników do
podejmowania decyzji, rozstrzygnięć w określonych sprawach.
§ 10. Strukturę organizacyjną PZD określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu i poniższy zakres kompetencji i działań realizowanych w ramach
poszczególnych stanowisk.

Rozdział 4.

Zakres kompetencji i działania komórek organizacyjnych
§ 11. 1. Dyrektor odpowiada kompleksowo za działalność PZD i do jego zadań należą sprawy:
1) organizacji i kontroli wewnętrznej
2) wydawania decyzji, zarządzeń i innych pism wewnętrznych
3) wystąpień kierowanych do administracji rządowej i samorządowej
4) polityki płac i zatrudnienia w PZD
5) dyscypliny pracy
6) planowania i dysponowania środkami w ramach planu finansowego zgodnego z uchwałą
budżetową Rady Powiatu w Bochni
7) przyjęcia przez PZD funkcji inwestora zastępczego
8) nadzoru nad programowaniem i opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej
modernizacji ze względu na potrzeby ruchu
9) bezpośredniego nadzoru nad pracą na poszczególnych stanowiskach bezpośrednio podległych
Dyrektorowi PZD.
2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PZD należą:
1) bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora
2) Współpraca z Głównym Księgowym i Głównym Specjalistą ds. przygotowania inwestycji
i zarządzania pasem drogowym w zakresie planowania inwestycyjnego oraz uczestnictwo
w procesie udzielania zamówień publicznych,
3) techniczne przygotowanie i nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych
4) nadzór nad bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i mostowej oraz obiektów
inżynierskich zarządzanych przez PZD
5) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności
6) gospodarowanie pojazdami – dyspozycje, faktyczne rozliczanie oraz zlecanie wykonania obsługi
i napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia
7) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów (faktur, rachunków) związanych
z realizacją zadań inwestycyjnych i remontów oraz przekazywanie ich Głównemu Księgowemu,
3. Do kompetencji Głównego Księgowego należą zadania i uprawnienia określone w przepisach
dot. gospodarowania środkami finansowymi jednostki, a w szczególności wynikające z :
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
2) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.
zm.)
- oraz w zakresie ekonomicznym:
3) opracowywanie przy współudziale zastępcy dyrektora wieloletnich i rocznych planów techniczno
- ekonomicznych na podstawie danych otrzymywanych z poszczególnych stanowisk w ramach
struktury jednostki,
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu, analiza stopnia realizacji zadań i opracowywanie
wniosków dotyczących zmiany planu oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu
Powiatu i Skarbnika Powiatu,
5) bieżąca analiza wykorzystania nakładów i środków,
6) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie dokumentów księgowych oraz bieżącej ewidencji finansowo - księgowej,
8) uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami,
9) księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczanie należnych odpisów
z przedmiotowego Funduszu,
10) prowadzenie ewidencji bankowej,
11) wycena składników majątkowych w arkuszach spisów z natury oraz sporządzanie zestawień
zbiorczych i rozliczanie inwentaryzacji,
12) sporządzanie sprawozdań finansowych wg zasad i terminów określonych w przepisach
i instrukcjach GUS dla urzędów statystycznych,
13) bieżące rozliczanie środków otrzymywanych na: działalność PZD, utrzymanie dróg
powiatowych, na zadania i zakupy inwestycyjne oraz odprowadzanie opłat za korzystanie
z środowiska,
14) dochodzenie należności wynikających z wydawanych przez PZD decyzji zezwalających na
zajęcie pasa drogowego oraz naliczonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
15) bezpośredni nadzór nad pracą realizowaną na stanowisku ds. księgowości i pozyskiwania
środków zewnętrznych,
4. Na stanowisku Głównego Specjalisty ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem
drogowym realizowane są następujące zadania:
1) zlecanie, po zaakceptowaniu przez Dyrektora realizacji zaplanowanego zadania
inwestycyjnego, (z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i we
współpracy z Zastępcą Dyrektora)) opracowania niezbędnej - do wykonania przedsięwzięcia
inwestycyjnego – dokumentacji
2) występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie stosownych pozwoleń wodno –
prawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego i na jego budowę,
3) prowadzenie spraw geodezyjno - prawnych i kartograficznych związanych z gospodarką
gruntami i nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe – we współpracy z Wydziałem Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bochni w tym:
a) kompletowania wymaganej dokumentacji do ujawnienia własności pasa drogowego w księdze
wieczystej,
b) przeprowadzanie pomiarów kontrolnych w czasie zajęcia pasa drogowego w celu wykonywania
robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz samowolnym zajęciem pasa drogowego,
c) prowadzenie ewidencji wykonanych operatów geodezyjnych, projektów technicznych i decyzji
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu „WZiZT”,
d) prowadzenie księgi robót geodezyjnych i archiwizacja materiałów formalno - prawnych,
e) koordynacja prac geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą inwestycji,
f) udział w komisjach i oględzinach w terenie na wniosek i we współpracy z innymi służbami
drogowymi,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową,
modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg oraz nakładanie kar za jego zajęcie bez zezwolenia,
b) wydawanie zezwoleń na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
d) nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach i mostach w szczególności
w zakresie składowania materiałów, umieszczania i lokalizacji obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego m.in. telekomunikacyjnych,
energetycznych, gazowniczych, wodno kanalizacyjnych i innych w pasie drogowym,
e) dokumentowanie naruszeń pasa drogowego,
f) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz policją drogową,
5) prowadzenie spraw z zakresu dokumentacji projektowych w tym:
a) wydawanie opinii do ustalenia WZiZT,
b) wydawanie oświadczeń o warunkach połączenia nieruchomości z drogami powiatowymi,
c) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych na urządzenia obce,
d) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
e) uzgadnianie projektowanych tras i węzłów,
f) dokonywanie uzgodnień lokalizacji obiektów w sąsiedztwie pasa drogowego oraz rozwiązań
projektowych wjazdów i przekroczeń dróg,
g) opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie spraw
stawianych pod ich obrady,
h) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych,
6) bezpośredni nadzór nad pracą realizowaną na stanowisku ds. ewidencji dróg i drogowych
obiektów inżynierskich
5. Na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej realizowane są następujące zadania:
1) opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wewnętrznej w PZD,
2) dokonywanie kontroli wewnętrznej prowadzonych spraw na poszczególnych stanowiskach na
zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami wg zatwierdzonego przez Dyrektora PZD
planu kontroli,
3) przedstawianie Dyrektorowi wyników kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,
4) określanie, na podstawie wyników kontroli, wytycznych do opracowania kierunków działań
zmierzających do usunięcia uchybień i usprawnienia działalności oraz osiągnięcia lepszych
wyników pracy,
5) przeprowadzanie szkoleń w zakresie sposobów i celu realizacji kontroli zarządczej
wewnętrznej.
6. Na stanowisku ds. obsługi prawnej realizowane są następujące zadania:
1) zapewnienie obsługi prawnej jednostki,
2) reprezentowanie jednostki przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających
zastępstwa prawnego,
3) opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności decyzji, umów, porozumień oraz uchwał
stawianych pod obrady Zarządu, bądź Rady Powiatu w Bochni.
4) opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów na granicy z pasem drogowym
7. Na stanowisku ds. administracyjnych realizowane są następujące zadania:
1) prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjna Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz
odbywających się narad,
2) sporządzanie projektów pism służbowych Dyrektora i jego Zastępcy
3) prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty publikacji urzędowych, czasopism, książek, itp.,
4) prowadzenie całości korespondencji przychodzącej i wychodzącej PZD oraz dziennika
podawczego,
5) prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowo - kancelaryjne, sprzęty biurowe, środki higieny,
odzież ochronną, roboczą, wyposażenie techniczne biur,
6) przygotowywanie i opracowywanie materiałów (przy współudziale poszczególnych stanowisk
w strukturze PZD) do umieszczenia na stronie internetowej PZD oraz administrowanie stroną
internetową PZD,
7) załatwianie innych spraw o charakterze administracyjnym.
8. Na stanowisku ds. kadr, płac, bhp, archiwum i bezpieczeństwa informatycznego realizowane są
następujące zadania:
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i zmianą warunków zatrudnienia
pracowników PZD a ponadto:
a) wydawanie zaświadczeń dot. stosunku pracy, świadectw pracy i opinii oraz zaświadczeń
o wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń (rocznych i średnich) dla potrzeb pracowników PZD,
b) prowadzenie rejestru pracowników, ewidencji wydanych im zaświadczeń, świadectw, opinii,
zwolnień z tytułu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, udzielanych kar oraz czasu
nieprzepracowanego,
c) kompletowania dokumentów w sprawach emerytur i rent oraz realizowanie wszystkich
formalności związanych z ich przyznaniem,
d) opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i ustalanie uprawnień do nagród
jubileuszowych dla pracowników PZD, realizowanie związanych z tym formalności oraz
prowadzenie rejestru nagród,
e) ustalenie i aktualizacja uprawnień pracowników do dodatków stażowych, podstawy do wymiaru
urlopów wypoczynkowych oraz sporządzanie planów urlopów i wystawianie kart urlopowych,
f) wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji,
g) prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej i ewidencji wojskowej,
h) przeprowadzanie kontroli w strukturze PZD w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy
i związanych z przestrzeganiem obowiązków pracowniczych,
i) kontrola i współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych badań lekarskich,
2) realizacja funduszu płac w tym w szczególności naliczanie wynagrodzeń dla pracowników PZD
oraz prowadzenie kart wynagrodzeń z rozliczaniem składników wynagrodzeń i sporządzaniem
deklaracji ZUS i podatkowych,
3) załatwianie spraw związanych z ubezpieczaniem infrastruktury drogowej i mostowej oraz
budynków i pojazdów samochodowych PZD,
4) opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i decyzji Dyrektora,
5) prowadzenie rejestru:
a) wydanych aktów wewnętrznych i czuwanie nad ich prawidłowym stosowaniem,
b) skarg i wniosków
c) protokołów kontroli zewnętrznych,
6) współdziałanie w przygotowaniu zakresów czynności pracowników,
7) zapewnienie i nadzór nad bezpieczeństwem informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową, oprogramowania i systemów informatycznych,
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi PZD,
9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami środków technicznych, współudział
w przygotowywaniu procedur przetargowych związanych z zakupem i sprzedażą środków
technicznych,
10) prowadzenie w PZD spraw BHP a w szczególności organizowanie szkoleń dla pracowników
w tym zakresie, wykonywanie bieżącej kontroli,
11) prowadzenie archiwum PZD,
12) naliczanie opłat za korzystania ze środowiska z tytułu posiadanej infrastruktury drogowej
i mostowej oraz ich przekazywanie przy współpracy z Głównym Księgowym do ustawowego
odbiorcy,
9. Na stanowisku ds. zamówień publicznych realizowane są następujące zadania:
1) przygotowywanie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z późn. zm),
2) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
3) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,
6) przygotowywanie projektów umów,
7) analiza kształtowania się cen w regionie,
8) archiwizowanie materiałów przetargowych,
9) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością
stanowiska i przekazywanie ich Głównemu Księgowemu.
10. Na stanowisku ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych realizowane są
następujące zadania:
1) administrowanie budynkami, lokalami biurowymi i placami,
2) nadzór merytoryczny i rozliczanie szkód komunikacyjnych,
3) nadzór i kontrola nad kształtowaniem się kosztów administracyjnych PZD,
4) prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia
w ewidencji ilościowej i wartościowej,
5) prowadzenie analiz „funduszy zewnętrznych” oraz wykorzystanie wszelkich możliwości
pozyskania środków finansowych z tych źródeł dla realizacji projektów rozwoju sieci dróg
powiatowych w tym budowa i modernizacje infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich,
6) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i opracowywanie wniosków w zakresie pozyskania
środków zewnętrznych,
7) rozliczanie kosztów zrealizowanych zadań z udziałem środków zewnętrznych,
8) prowadzenie całości zagadnień związanych z utrzymywaniem kasy,
9) prowadzenie windykacji należności od podmiotów za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania
robót i umieszczenia infrastruktury technicznej oraz reklam i innych obiektów nie związanych
z gospodarką drogową,
10) klasyfikowanie wydatków i prowadzenie rejestru wydatków strukturalnych,
11) realizowanie wyznaczonych cząstkowych zadań z zakresu „Głównego Księgowego” wg jego
zlecenia.
11. Na stanowisku ds. ewidencji dróg i obiektów inżynierskich realizowane są następujące
zadania:
1) prowadzenie i aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg powiatowych,
2) prowadzenie wykazów i ksiąg drogowych obiektów inżynierskich,
3) gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich,
4) opracowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu dróg,
5) opiniowanie projektów organizacji ruchu,
6) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
12. Na stanowisku ds. budowy i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
realizowane są następujące zadania:
1) opracowywanie projektów planów budowy, przebudowy i remontów dróg oraz obiektów
inżynierskich w zakresie wykraczającym poza zwykłe utrzymanie,
2) współudział w przetargach i zawieraniu umów na realizację inwestycji i remontów dróg oraz
obiektów inżynierskich,
3) przekazywanie placów budowy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i koordynowanie robót
w trakcie realizacji oraz przeprowadzanie odbiorów cząstkowych i końcowych realizowanych
zadań inwestycyjnych i remontowych,
4) przygotowywanie materiałów kolaudacyjnych do odbiorów końcowych,
5) sprawdzanie pod względem faktycznym merytorycznym dokumentów (faktur, rachunków)
związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontów oraz przekazywanie ich do „Głównego
Księgowego”,
13. Na stanowisku ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów
inżynierskich realizowane są następujące zadania:
1) współpraca z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni w zakresie
organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych w tym dotyczących nowych inwestycji
i remontów,
2) kontrola stanu oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
3) systematyczna ocena stanu technicznego dróg i mostów, gromadzenie danych o stanie
i przejezdności dróg,
4) wykonywanie bieżących przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przeglądów
szczegółowych i specjalnych wraz z podejmowaniem wynikających z tego koniecznych działań
w zakresie przywrócenia ich do stanu pierwotnego lub poprawy stanu technicznego,
5) opracowywanie planów remontów dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz planów ich
bieżącego utrzymania,
6) opracowywanie skróconej dokumentacji na „odnowę dróg”,
7) współudział w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe oraz bieżące remonty
dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
8) nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
drogowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony dróg, dokonywanie odbiorów wykonanych
robót utrzymaniowych i remontowych,
9) prowadzenie spraw dotyczących:
a) planowania, koordynacji i nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg i mostów
b) zadrzewiania i zieleni w pasie drogowym,
c) opracowywanie propozycji załatwiania zgłaszanych przez wnioskodawców spraw z zakresu
bieżącego utrzymania dróg, i drogowych obiektów inżynierskich.
14. Na stanowisku ds. bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich realizowane
są następujące zadania:
1) kontrola prawidłowości realizacji przez wykonawców decyzji administracyjnych na zajęcie pasa
drogowego w zakresie lokalizacji zjazdów, urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obiektów przydrożnych oraz
składowania materiałów dla potrzeb wykonania zadań w nich określonych i informowanie
o naruszeniach Głównego Specjalistę ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem
drogowym,
2) wykonywanie działań interwencyjnych na drogach a w szczególności:
a) ochrona znaków geodezyjnych i innych znaków osadzonych w pasie drogowym,
b) uzupełnianie oznakowań dróg i obiektów inżynierskich,
c) usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód i zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu
użytkowników dróg,
d) wprowadzanie na polecenie Dyrektora PZD ograniczeń ruchu,
3) prowadzenie robót interwencyjnych na drogach i obiektach inżynierskich a w szczególności:
a) doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa,
b) doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów i rowów,
4) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie
drogowym,
5) bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich,
6) kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich w zakresie
określonym przez Dyrektora PZD,
7) wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZD,
8) utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych będących
w dyspozycji grup patrolowo – roboczych.

Rozdział 5.

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków
§ 12. 1. PZD prowadzi rejestr skarg i wniosków,
2. Dyrektor PZD przyjmuje interesantów i odpowiedzialny jest za wyjaśnianie oraz załatwianie
skarg i wniosków, a w przypadku jego nieobecności zastępca Dyrektora.
3. Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zostanie określony zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe
§ 13. 1. Dyrektor PZD na podstawie niniejszego Regulaminu ustala szczegółowe zakresy
czynności pracowników PZD.
2. Dyrektor PZD zapozna wszystkich pracowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

nowe to pzd

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy