Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR 60/2011
ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI
z dnia 26 maja 2011 r.              

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
z/s w Nowym Wiśniczu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), oraz § 68 ust. 2 pkt. 4 i ust. 4 Statutu Powiatu
Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r., nr 682, poz. 4739), Zarząd Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym
Wiśniczu w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 693/2010 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Bochni:
Jacek Pająk
Tomasz Całka
Wiesław Cholewa
Robert Roj
Aleksander Dziadowiec

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni określa organizację
wewnętrzną i zasady działania Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni zwanego dalej PZD.
§ 2. PZD w Bochni działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115z późn.
zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,poz. 908
z późn. zm.),
5) Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni,
6) Niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. PZD jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, powołaną przez Radę Powiatu w Bochni.
2. Przedmiotem działania PZD w Bochni jest zarządzanie drogami powiatowymi, zgodnie
z przepisami Ustawy o drogach publicznych.
3. Siedziba PZD znajduje się w Nowym Wiśniczu przy ul. Limanowskiej 11.
4. Terenem działania PZD jest teren Powiatu Bocheńskiego.
5. Bezpośredni nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu w Bochni.

Rozdział 2.

Przedmiot i zakres działania
§ 4. Przedmiotem działania PZD jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania,
ochrony dróg i obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami - stosownie do treści art. 20 pkt.
4 ustawy o drogach publicznych,,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów inżynierskich, gromadzenie danych
o zarządzanej sieci drogowej oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
10) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie
drogowym,
17) gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami w pasie drogowym pozostającymi
w nieodpłatnym trwałym zarządzie PZD.

Rozdział 3.

Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
§ 5. 1. Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który
jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor PZD wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego
Księgowego, których zatrudnia samodzielnie.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora.
§ 6. Obowiązki Dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz
inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy PZD.
§ 7. W strukturze PZD w Bochni znajdują się:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) Główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym,
5) Stanowisko ds. kontoli wewnętrznej,
6) Stanowisko ds. obsługi prawnej,
7) Stanowisko ds. administracyjnych,
8) Stanowisko ds. kadr, płac, bhp i archiwum oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych,
9) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
10) Stanowisko ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych,
11) Stanowisko ds. ewidencji dróg i obiektów inżynieryjskich,
12) Stanowisko ds. budowy i remontów dróg oraz obiektów inżynieryjskich,
13) Stanowisko ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
14) Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich z podległymi grupami
patrolowo – roboczymi,
§ 8. 1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora
2) Główny Księgowy
3) Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym,
4) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,
5) Stanowisko ds. obsługi prawnej
6) Stanowisko ds. administracyjnych,
7) Stanowisko ds. kadr, płac, bhp i archiwum oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych
8) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
2. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. budowy i remontów dróg oraz obiektów inżynierskich,
2) Stanowisko ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
3) Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich z podległymi grupami
patrolowo - roboczymi,
3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych.
4. Głównemu specjaliście ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem drogowym podlega
bezpośrednio:
1) Stanowisko ds. ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
§ 9. 1. Dyrektor podejmuje ostateczne decyzje, rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach z zakresu
działania PZD.
2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę i Głównego Księgowego oraz innych pracowników do
podejmowania decyzji, rozstrzygnięć w określonych sprawach.
§ 10. Strukturę organizacyjną PZD określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu i poniższy zakres kompetencji i działań realizowanych w ramach
poszczególnych stanowisk.

Rozdział 4.

Zakres kompetencji i działania komórek organizacyjnych
§ 11. 1. Dyrektor odpowiada kompleksowo za działalność PZD i do jego zadań należą sprawy:
1) organizacji i kontroli wewnętrznej
2) wydawania decyzji, zarządzeń i innych pism wewnętrznych
3) wystąpień kierowanych do administracji rządowej i samorządowej
4) polityki płac i zatrudnienia w PZD
5) dyscypliny pracy
6) planowania i dysponowania środkami w ramach planu finansowego zgodnego z uchwałą
budżetową Rady Powiatu w Bochni
7) przyjęcia przez PZD funkcji inwestora zastępczego
8) nadzoru nad programowaniem i opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej
modernizacji ze względu na potrzeby ruchu
9) bezpośredniego nadzoru nad pracą na poszczególnych stanowiskach bezpośrednio podległych
Dyrektorowi PZD.
2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PZD należą:
1) bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora
2) Współpraca z Głównym Księgowym i Głównym Specjalistą ds. przygotowania inwestycji
i zarządzania pasem drogowym w zakresie planowania inwestycyjnego oraz uczestnictwo
w procesie udzielania zamówień publicznych,
3) techniczne przygotowanie i nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych
4) nadzór nad bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i mostowej oraz obiektów
inżynierskich zarządzanych przez PZD
5) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności
6) gospodarowanie pojazdami – dyspozycje, faktyczne rozliczanie oraz zlecanie wykonania obsługi
i napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia
7) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów (faktur, rachunków) związanych
z realizacją zadań inwestycyjnych i remontów oraz przekazywanie ich Głównemu Księgowemu,
3. Do kompetencji Głównego Księgowego należą zadania i uprawnienia określone w przepisach
dot. gospodarowania środkami finansowymi jednostki, a w szczególności wynikające z :
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
2) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.
zm.)
- oraz w zakresie ekonomicznym:
3) opracowywanie przy współudziale zastępcy dyrektora wieloletnich i rocznych planów techniczno
- ekonomicznych na podstawie danych otrzymywanych z poszczególnych stanowisk w ramach
struktury jednostki,
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu, analiza stopnia realizacji zadań i opracowywanie
wniosków dotyczących zmiany planu oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu
Powiatu i Skarbnika Powiatu,
5) bieżąca analiza wykorzystania nakładów i środków,
6) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie dokumentów księgowych oraz bieżącej ewidencji finansowo - księgowej,
8) uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami,
9) księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczanie należnych odpisów
z przedmiotowego Funduszu,
10) prowadzenie ewidencji bankowej,
11) wycena składników majątkowych w arkuszach spisów z natury oraz sporządzanie zestawień
zbiorczych i rozliczanie inwentaryzacji,
12) sporządzanie sprawozdań finansowych wg zasad i terminów określonych w przepisach
i instrukcjach GUS dla urzędów statystycznych,
13) bieżące rozliczanie środków otrzymywanych na: działalność PZD, utrzymanie dróg
powiatowych, na zadania i zakupy inwestycyjne oraz odprowadzanie opłat za korzystanie
z środowiska,
14) dochodzenie należności wynikających z wydawanych przez PZD decyzji zezwalających na
zajęcie pasa drogowego oraz naliczonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
15) bezpośredni nadzór nad pracą realizowaną na stanowisku ds. księgowości i pozyskiwania
środków zewnętrznych,
4. Na stanowisku Głównego Specjalisty ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem
drogowym realizowane są następujące zadania:
1) zlecanie, po zaakceptowaniu przez Dyrektora realizacji zaplanowanego zadania
inwestycyjnego, (z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i we
współpracy z Zastępcą Dyrektora)) opracowania niezbędnej - do wykonania przedsięwzięcia
inwestycyjnego – dokumentacji
2) występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie stosownych pozwoleń wodno –
prawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego i na jego budowę,
3) prowadzenie spraw geodezyjno - prawnych i kartograficznych związanych z gospodarką
gruntami i nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe – we współpracy z Wydziałem Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bochni w tym:
a) kompletowania wymaganej dokumentacji do ujawnienia własności pasa drogowego w księdze
wieczystej,
b) przeprowadzanie pomiarów kontrolnych w czasie zajęcia pasa drogowego w celu wykonywania
robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz samowolnym zajęciem pasa drogowego,
c) prowadzenie ewidencji wykonanych operatów geodezyjnych, projektów technicznych i decyzji
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu „WZiZT”,
d) prowadzenie księgi robót geodezyjnych i archiwizacja materiałów formalno - prawnych,
e) koordynacja prac geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą inwestycji,
f) udział w komisjach i oględzinach w terenie na wniosek i we współpracy z innymi służbami
drogowymi,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową,
modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg oraz nakładanie kar za jego zajęcie bez zezwolenia,
b) wydawanie zezwoleń na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
d) nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach i mostach w szczególności
w zakresie składowania materiałów, umieszczania i lokalizacji obiektów nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego m.in. telekomunikacyjnych,
energetycznych, gazowniczych, wodno kanalizacyjnych i innych w pasie drogowym,
e) dokumentowanie naruszeń pasa drogowego,
f) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz policją drogową,
5) prowadzenie spraw z zakresu dokumentacji projektowych w tym:
a) wydawanie opinii do ustalenia WZiZT,
b) wydawanie oświadczeń o warunkach połączenia nieruchomości z drogami powiatowymi,
c) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych na urządzenia obce,
d) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
e) uzgadnianie projektowanych tras i węzłów,
f) dokonywanie uzgodnień lokalizacji obiektów w sąsiedztwie pasa drogowego oraz rozwiązań
projektowych wjazdów i przekroczeń dróg,
g) opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie spraw
stawianych pod ich obrady,
h) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych,
6) bezpośredni nadzór nad pracą realizowaną na stanowisku ds. ewidencji dróg i drogowych
obiektów inżynierskich
5. Na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej realizowane są następujące zadania:
1) opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wewnętrznej w PZD,
2) dokonywanie kontroli wewnętrznej prowadzonych spraw na poszczególnych stanowiskach na
zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami wg zatwierdzonego przez Dyrektora PZD
planu kontroli,
3) przedstawianie Dyrektorowi wyników kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,
4) określanie, na podstawie wyników kontroli, wytycznych do opracowania kierunków działań
zmierzających do usunięcia uchybień i usprawnienia działalności oraz osiągnięcia lepszych
wyników pracy,
5) przeprowadzanie szkoleń w zakresie sposobów i celu realizacji kontroli zarządczej
wewnętrznej.
6. Na stanowisku ds. obsługi prawnej realizowane są następujące zadania:
1) zapewnienie obsługi prawnej jednostki,
2) reprezentowanie jednostki przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających
zastępstwa prawnego,
3) opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności decyzji, umów, porozumień oraz uchwał
stawianych pod obrady Zarządu, bądź Rady Powiatu w Bochni.
4) opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów na granicy z pasem drogowym
7. Na stanowisku ds. administracyjnych realizowane są następujące zadania:
1) prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjna Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz
odbywających się narad,
2) sporządzanie projektów pism służbowych Dyrektora i jego Zastępcy
3) prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty publikacji urzędowych, czasopism, książek, itp.,
4) prowadzenie całości korespondencji przychodzącej i wychodzącej PZD oraz dziennika
podawczego,
5) prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowo - kancelaryjne, sprzęty biurowe, środki higieny,
odzież ochronną, roboczą, wyposażenie techniczne biur,
6) przygotowywanie i opracowywanie materiałów (przy współudziale poszczególnych stanowisk
w strukturze PZD) do umieszczenia na stronie internetowej PZD oraz administrowanie stroną
internetową PZD,
7) załatwianie innych spraw o charakterze administracyjnym.
8. Na stanowisku ds. kadr, płac, bhp, archiwum i bezpieczeństwa informatycznego realizowane są
następujące zadania:
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i zmianą warunków zatrudnienia
pracowników PZD a ponadto:
a) wydawanie zaświadczeń dot. stosunku pracy, świadectw pracy i opinii oraz zaświadczeń
o wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń (rocznych i średnich) dla potrzeb pracowników PZD,
b) prowadzenie rejestru pracowników, ewidencji wydanych im zaświadczeń, świadectw, opinii,
zwolnień z tytułu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, udzielanych kar oraz czasu
nieprzepracowanego,
c) kompletowania dokumentów w sprawach emerytur i rent oraz realizowanie wszystkich
formalności związanych z ich przyznaniem,
d) opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i ustalanie uprawnień do nagród
jubileuszowych dla pracowników PZD, realizowanie związanych z tym formalności oraz
prowadzenie rejestru nagród,
e) ustalenie i aktualizacja uprawnień pracowników do dodatków stażowych, podstawy do wymiaru
urlopów wypoczynkowych oraz sporządzanie planów urlopów i wystawianie kart urlopowych,
f) wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji,
g) prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej i ewidencji wojskowej,
h) przeprowadzanie kontroli w strukturze PZD w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy
i związanych z przestrzeganiem obowiązków pracowniczych,
i) kontrola i współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych badań lekarskich,
2) realizacja funduszu płac w tym w szczególności naliczanie wynagrodzeń dla pracowników PZD
oraz prowadzenie kart wynagrodzeń z rozliczaniem składników wynagrodzeń i sporządzaniem
deklaracji ZUS i podatkowych,
3) załatwianie spraw związanych z ubezpieczaniem infrastruktury drogowej i mostowej oraz
budynków i pojazdów samochodowych PZD,
4) opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i decyzji Dyrektora,
5) prowadzenie rejestru:
a) wydanych aktów wewnętrznych i czuwanie nad ich prawidłowym stosowaniem,
b) skarg i wniosków
c) protokołów kontroli zewnętrznych,
6) współdziałanie w przygotowaniu zakresów czynności pracowników,
7) zapewnienie i nadzór nad bezpieczeństwem informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową, oprogramowania i systemów informatycznych,
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi PZD,
9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami środków technicznych, współudział
w przygotowywaniu procedur przetargowych związanych z zakupem i sprzedażą środków
technicznych,
10) prowadzenie w PZD spraw BHP a w szczególności organizowanie szkoleń dla pracowników
w tym zakresie, wykonywanie bieżącej kontroli,
11) prowadzenie archiwum PZD,
12) naliczanie opłat za korzystania ze środowiska z tytułu posiadanej infrastruktury drogowej
i mostowej oraz ich przekazywanie przy współpracy z Głównym Księgowym do ustawowego
odbiorcy,
9. Na stanowisku ds. zamówień publicznych realizowane są następujące zadania:
1) przygotowywanie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z późn. zm),
2) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
3) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,
6) przygotowywanie projektów umów,
7) analiza kształtowania się cen w regionie,
8) archiwizowanie materiałów przetargowych,
9) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością
stanowiska i przekazywanie ich Głównemu Księgowemu.
10. Na stanowisku ds. księgowości i pozyskiwania środków zewnętrznych realizowane są
następujące zadania:
1) administrowanie budynkami, lokalami biurowymi i placami,
2) nadzór merytoryczny i rozliczanie szkód komunikacyjnych,
3) nadzór i kontrola nad kształtowaniem się kosztów administracyjnych PZD,
4) prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia
w ewidencji ilościowej i wartościowej,
5) prowadzenie analiz „funduszy zewnętrznych” oraz wykorzystanie wszelkich możliwości
pozyskania środków finansowych z tych źródeł dla realizacji projektów rozwoju sieci dróg
powiatowych w tym budowa i modernizacje infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich,
6) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i opracowywanie wniosków w zakresie pozyskania
środków zewnętrznych,
7) rozliczanie kosztów zrealizowanych zadań z udziałem środków zewnętrznych,
8) prowadzenie całości zagadnień związanych z utrzymywaniem kasy,
9) prowadzenie windykacji należności od podmiotów za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania
robót i umieszczenia infrastruktury technicznej oraz reklam i innych obiektów nie związanych
z gospodarką drogową,
10) klasyfikowanie wydatków i prowadzenie rejestru wydatków strukturalnych,
11) realizowanie wyznaczonych cząstkowych zadań z zakresu „Głównego Księgowego” wg jego
zlecenia.
11. Na stanowisku ds. ewidencji dróg i obiektów inżynierskich realizowane są następujące
zadania:
1) prowadzenie i aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg powiatowych,
2) prowadzenie wykazów i ksiąg drogowych obiektów inżynierskich,
3) gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich,
4) opracowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu dróg,
5) opiniowanie projektów organizacji ruchu,
6) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
12. Na stanowisku ds. budowy i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
realizowane są następujące zadania:
1) opracowywanie projektów planów budowy, przebudowy i remontów dróg oraz obiektów
inżynierskich w zakresie wykraczającym poza zwykłe utrzymanie,
2) współudział w przetargach i zawieraniu umów na realizację inwestycji i remontów dróg oraz
obiektów inżynierskich,
3) przekazywanie placów budowy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i koordynowanie robót
w trakcie realizacji oraz przeprowadzanie odbiorów cząstkowych i końcowych realizowanych
zadań inwestycyjnych i remontowych,
4) przygotowywanie materiałów kolaudacyjnych do odbiorów końcowych,
5) sprawdzanie pod względem faktycznym merytorycznym dokumentów (faktur, rachunków)
związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontów oraz przekazywanie ich do „Głównego
Księgowego”,
13. Na stanowisku ds. nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów
inżynierskich realizowane są następujące zadania:
1) współpraca z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni w zakresie
organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych w tym dotyczących nowych inwestycji
i remontów,
2) kontrola stanu oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
3) systematyczna ocena stanu technicznego dróg i mostów, gromadzenie danych o stanie
i przejezdności dróg,
4) wykonywanie bieżących przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przeglądów
szczegółowych i specjalnych wraz z podejmowaniem wynikających z tego koniecznych działań
w zakresie przywrócenia ich do stanu pierwotnego lub poprawy stanu technicznego,
5) opracowywanie planów remontów dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz planów ich
bieżącego utrzymania,
6) opracowywanie skróconej dokumentacji na „odnowę dróg”,
7) współudział w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe oraz bieżące remonty
dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
8) nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
drogowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony dróg, dokonywanie odbiorów wykonanych
robót utrzymaniowych i remontowych,
9) prowadzenie spraw dotyczących:
a) planowania, koordynacji i nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg i mostów
b) zadrzewiania i zieleni w pasie drogowym,
c) opracowywanie propozycji załatwiania zgłaszanych przez wnioskodawców spraw z zakresu
bieżącego utrzymania dróg, i drogowych obiektów inżynierskich.
14. Na stanowisku ds. bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich realizowane
są następujące zadania:
1) kontrola prawidłowości realizacji przez wykonawców decyzji administracyjnych na zajęcie pasa
drogowego w zakresie lokalizacji zjazdów, urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obiektów przydrożnych oraz
składowania materiałów dla potrzeb wykonania zadań w nich określonych i informowanie
o naruszeniach Głównego Specjalistę ds. przygotowania inwestycji i zarządzania pasem
drogowym,
2) wykonywanie działań interwencyjnych na drogach a w szczególności:
a) ochrona znaków geodezyjnych i innych znaków osadzonych w pasie drogowym,
b) uzupełnianie oznakowań dróg i obiektów inżynierskich,
c) usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód i zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu
użytkowników dróg,
d) wprowadzanie na polecenie Dyrektora PZD ograniczeń ruchu,
3) prowadzenie robót interwencyjnych na drogach i obiektach inżynierskich a w szczególności:
a) doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa,
b) doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów i rowów,
4) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie
drogowym,
5) bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich,
6) kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich w zakresie
określonym przez Dyrektora PZD,
7) wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZD,
8) utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych będących
w dyspozycji grup patrolowo – roboczych.

Rozdział 5.

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków
§ 12. 1. PZD prowadzi rejestr skarg i wniosków,
2. Dyrektor PZD przyjmuje interesantów i odpowiedzialny jest za wyjaśnianie oraz załatwianie
skarg i wniosków, a w przypadku jego nieobecności zastępca Dyrektora.
3. Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zostanie określony zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe
§ 13. 1. Dyrektor PZD na podstawie niniejszego Regulaminu ustala szczegółowe zakresy
czynności pracowników PZD.
2. Dyrektor PZD zapozna wszystkich pracowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.