Get Adobe Flash player

Nasz film

nowe to pzd

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Obowiązujące druki wniosków przy załatwiania niżej wymienionych spraw w zakresie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu bocheńskiego tj.:

 
1.  Budowa i przebudowa zjazdów:
     Druki do pobrania:
     1.1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
     1.2.  Wniosek o wydanie zezwolenia przebudowę zjazdu.
     1.3.  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.
     1.4.  Wniosek  o wydanie zezwolenie  na  zajęcie pasa drogowego  w  celu  prowadzenia  robót  polegających na budowie lub przebudowie zjazdu.
 

 
2.  Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego i uzgadnianie projektów budowlanych tych urządzeń: 
     Druki do pobrania:
     2.1. Wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej.
     2.2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych w pasie drogowym.
 

 
3.  Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego i usuwanie ich awarii: 
     Druki do pobrania:
     3.1. Wniosek  o wydanie  zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
     3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową lub remontem urządzeń infrastruktury technicznej.
     3.3. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym.
 

 
4.  Uzgadnianie lokalizacji budowy, przebudowy lub remontu ogrodzeń: 
     Druk do pobrania:
     4.1. Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji ogrodzenia, jego przebudowy lub remontu. 
 

 
5.  Umieszczanie reklam w pasie drogowym:
     Druki do pobrania:
     5.1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogi powiatowej lub uzgodnienie lokalizacji przy drodze powiatowej.
     5.2.  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
     5.3.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania (obiektu/masztu) reklamy lub jej remontu.
 

 
6. Zajmowanie pasa drogowego na zasadach wyłączności (np. w celu prowadzenia handlu, usług, miejsca postojowe, czasowe składowanie materiału): 
     Druki do pobrania:
     6.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 

 
7.  Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych względem granic pasa drogowego: (opis)
     Druk do pobrania:
     7.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy, przebudowy obiektów budowlanych względem drogi.
 

 
8.  Korzystanie z przystanków autobusowych: 
     Druk do pobrania:
     8.1.   Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków. 
 

 
9.  Wydawanie zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego: 
     Druk do pobrania:
     9.1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 

 
10. Dodatkowo:
     Druki do pobrania:
     10.1.  Wniosek o uzgodnienie projektu np. tymczasowej organizacji ruchu – druk: 10.1.
     10.2.  Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd pojazdów normatywnych po drogach powiatowych położonych na terenie powiatu bocheńskiego – druk: 10.2.
 

 
11. Do odczytu:
      11.1. Uchwała Nr XXIX/294/2013 Rady Powiatu w Bochni z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego. 
 

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy