Get Adobe Flash player

Nasz film

pzd2016

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Obowiązujące procedury przy załatwianiu niżej wymienionych spraw w zakresie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu bocheńskiego tj.:

1. Budowa i przebudowa zjazdów: (opis)
     Druki do pobrania:
     1.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację budowyzjazdu. (PDF)
     1.2. Wniosek o wydanie zezwolenie na przebudowę zjazdu. (PDF)
     1.3. Wniosek o zezwolenie  na  zajęcie pasa drogowego  w  celu  prowadzenia  robót  związanych z budową i przebudową zjazdu. (PZD)


 2. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego, uzgadnianie projektów budowlanych: (opis)
     Druki do pobrania:
     2.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej.
     2.2. Wniosek o uzgodnienie  projektu  budowlanego  urządzenia  infrastruktury  technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym.


3. Urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego: (opis)
     Druki do pobrania:
    3.1. Wniosek o wydanie  zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
    3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową lub remontem urządzeń infrastruktury technicznej.
    3.3. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym.


 4. Uzgadnianie lokalizacji budowy, przebudowy lub remontu ogrodzeń: (opis)
Druk do pobrania:
     4.1. Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji ogrodzenia, jego przebudowy lub remontu.


 5. Umieszczanie reklam w pasie drogowym: (opis)
     Druki do pobrania:
     5.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogi powiatowej lub przy drodze powiatowej.
     5.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
     5.3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania (obiektu/masztu) reklamy lub jej remontu.


 6. Zajmowanie pasa drogowego na zasadach wyłączności, (np. w celu prowadzenia handlu, usług, miejsca postojowe): (opis)
     Druki do pobrania:
     6.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu w pasie drogowym.
     6.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu – budynku w pasie drogowym.
     6.3. Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego (koperty).
     6.4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod miejsce parkingowe.


 7. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych względem granic pasa drogowego: (opis)
     Druk do pobrania:
     7.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy, przebudowy obiektów budowlanych względem drogi.


 8. Korzystanie z przystanków autobusowych: (opis)
     Druk do pobrania:
     8.1. Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków.  


 9. Zezwolenie na przejazd pojazdu ciężarowego o nacisku na oś nie    przekraczającym 8 ton. (opis)

     9.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nieprzekraczających                8 ton nacisku na oś po drogach powiatowych 


 10. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego: (opis)
     
Druk do pobrania:
     10.1
. Wniosek o wydanie zezwolenia. (PDF)


 11. Inne:
 Druki do pobrania:
 1. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia       właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej druk:  11.1.
 2. Oświadczenie o nie zajmowaniu jezdni – druk: 11.1.
 3. Wniosek o uzgodnienie projektu …….. – druk: 12.1.
      Do pobrania:
      1. UCHWAŁA NR XXIX/294/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego. (uchwała)

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy